2015-02-04

Majątek PODR w Lubaniu

 

Aktywa na dzień 31.12.2016 r.

Aktywa trwałe:   10 663 864,61zł

Aktywa obrotowe: 1 046 044,81 zł

Aktywa razem:    11 709 909,42 zł

 

Pasywa na dzień 31.12.2016 r.

Fundusz własny: 6 866 431,74 zł

Zobowiązania i rezerwy: 4 843 477,68 zł

Pasywa razem:  11 709 909,42 zł