2015-02-04

Sposób załatwiania spraw

Interesanci przyjmowani są w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, w Oddziale w Starym Polu, w Oddziale w Słupsku oraz Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.


Wszystkie skargi i wnioski interesantów należy kierować do:

Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn:

- osobiście w sekretariacie,

- pisemnie (listem lub mailem) na adres: sekretariat@podr.pl,

- rozpatrywane będą tylko skargi imienne,

- rozpatrzenie skargi lub wniosku nastąpi w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od momentu wpłynięcia,

- przekazanie decyzji nastąpi w formie pisemnej.